Největší obchodník

Svitek první – DNES ZAČNU NOVÝ ŽIVOT

Dnes shodím starou kůži, která již příliš dlouho snášela šrámy nezdarů a rány prostřednosti. Jsem připraven přijmout moudrost a zásady, které mne vyvedou ze stínu do slunečného světa  bohatství a štěstí.

Co jiného je úspěch než stav mysli. Jediný rozdíl mezi úspěšnými od neúspěšných spočívá ve skutečnosti v rozdílných zvycích. Dobré zvyky jsou klíček ke každému úspěchu, špatné zvyky otevírají dveře k porážce. První zákon, který budu dodržovat zní – vypěstuji si dobré zvyky. Špatné zvyky nahradím jinými. Zvyk, lze potlačit zase jen jiným zvykem.

Musím se vycvičit v prvním, z nových zvyků a to v tomto – Každý svitek budu číst po dobu 30 dnů a teprve potom budu pokračovat ve čtení dalšího. Začnu tím, že každý den budu postupně opakovat svitek po svitku – každý 30 dní – a to především ráno, po obědě a večer. Ale tentokrát je budu číst nahlas.

Zde ve svitcích se skrývá tajemství všech lidských úspěchů. Budu – li si jejich slova denně opakovat, stanou se brzy součástí mého vědomí. Ale co více, proniknou i do podvědomí., onoho tajemného zřídla ,jež  nikdy nespí, kde se tvoří mé sny.

Dnes začnu nový život. Růst mého nového života nic nezpomalí. Čtením nezanedbám ani jediný den, protože ten den už nelze získat zpátky, ani jej nelze nahradit. Dnes je ze mne nový člověk, který žije nový život.

 

Svitek druhý: DNEŠEK PŘIVÍTÁM S LÁSKOU V SRDCI

Toto je největší  tajemství úspěchu – jen neviditelná moc lásky může otevřít lidské srdce.Učiním z lásky svou největší zbraň a nikdo z těch, které navštívím, se neubrání její síle.

Od nynějška budu pohlížet na všechny věci s láskou, budu milovat slunce, protože hřeje mé kosti, budu milovat světlo, protože mi ukazuje cestu, budu milovat i tmu, neboť díky ní vidím hvězdy. Snesu i smutek, neboť otevírá mou duši. Přivítám i překážky, neboť  jsou pro mě výzvou.

Už nikdy nebudu hledat záminky pro pomluvy, vždy si najdu něco, co mohu pochválit. Když budu mít chuť odsuzovat, vždycky se kousnu do jazyka.Začnu mít rád všechny lidi, protože každý z nich má vlastnosti hodné obdivu, třebaže jsou skryté.  Síla lásky mne pozdvihne ve chvílích zoufalství a uklidní v okamžicích triumfu.

Jak se budu chovat k těm, které potkám? Jen jedním způsobem. Tiše a v duchu si řeknu: „Mám tě rád.“ Protože když si v duchu řeknu tato slova, budou zářit v mých očích, odeženou mi chmury z čela, rozesmějí mé rty.

A ze všeho nejvíc budu milovat sám sebe. Protože pak budu horlivě střežit, co vstoupí do mého těla, mysli, duše a srdce.Od této chvíle všechna nenávist opouští mé žíly, protože na ní nemám čas. Mám pouze jen na lásku. V této chvíli dělám první krok, abych se stal vynikajícím člověkem.

Láska sama stačí k úspěchu. Bez ní selžu, i kdybych měl všechny vědomosti světa. Dnešek přivítám s láskou v srdci a úspěch se dostaví.

 

Svitek třetí:    VYTRVÁM, DOKUD NEUSPĚJI

Nepřišel jsem na tento svět pro porážku a v mých žilách nekoluje neúspěch. Nebudu naslouchat těm, kdo vzlykají a stýskají si, protože tato choroba je nakažlivá. V životě leží odměna vždy na konci cesty, ne na jejím počátku. A mě není dopřáno vědět, kolik kroků musím udělat, abych dosáhl cíle. Nezdar mne může potkat třeba na tisícím kroku, ale úspěch se skrývá za dalším zákrutem cesty. Nikdy se nedovím, jak blízko leží, dokud nezabočím za roh.

Vždy učiním další krok. A pak další a další.  Jít krok za krokem není opravdu nic těžkého. Vytrvám, dokud neuspěji.udu jako dešťová kapka, která odplaví horu, jako mravenec, který pozře tygra, jako hvězda, jež ozáří zemi, jako otrok, který postaví pyramidu. Budu svůj zámek budovat cihlo po cihle, protože vím, že drobné pokusy, které se opakují, dovedou každé konání k cíli. Vytrvám, dokud neuspěji.

Nikdy nepomyslím na porážku a ze svého slovníku vymýtím slova jako: přestanu, nelze, nemohu, neschopen, nepřichází v úvahu, nemožné, neproveditelné, beznadějné, …. protože to jsou slova bláznů.

Upřu zrak k cílům, které mám nad hlavou. Zapamatuji si dávný zákon pravděpodobnosti a využiji jej ke svému prospěchu. Každý nezdar v obchodě zvýší mou naději na úspěch při příštím pokusu. Každé „ne“, které uslyším, mně přiblíží ke slůvku „ano“. .. Každá smůla, která mne potká, v sobě nese zrno zítřejšího štěstí. Musím zažít noc, abych ocenil den.

Vytrvám, dokud neuspěji. Každou překážku budu považovat za pouhou okliku k cestě za cílem. Budu to zkoušet znovu a znovu. Dokud dýchám, vytrvám. Protože nyní znám jednu z hlavních zásad úspěchu – Vytrvám-li dostatečně dlouho, zvítězím. Já vytrvám. Já zvítězím.

 

 

Svitek čtvrtý: JSEM NEJVĚTŠÍ DIV PŘÍRODY

Od počátku věků se nenašel žádný člověk, který by měl mou mysl, srdce, zrak, sluch, vlasy či ústa. Nikdo z těch, co žili dnes, žijí dnes, a nebo se narodí zítra, nemůže chodit, mluvit, pohybovat se a myslet zcela stejně jako já.

Jsem jedinečná bytost. Nikdo nedokáže napodobit tahy mého štětce, vrypy mého dláta ani můj rukopis. Nikdo nedokáže zplodit moje dítě. Od nynějška budu této odlišnosti využívat, neboť je to klad, který je potřeba co nejplněji podpořit. Jsem největší div přírody.

Nebudu již více činit marné pokusy někoho napodobovat. Místo toho na tržišti vystavím na odiv svou jedinečnost. Nyní začnu zdůrazňovat to, v čem se liším. Mé schopnosti a možnosti jsou bez hranic.Jsem výjimečný a výjimečnost se cení. Mám tedy velkou cenu. Pokud však své schopnosti, mysl, srdce a tělo nebudu dobře používat, ustrnou, shnijí a odumřou. Mé schopnosti a možnosti jsou bez hranic.

Mohu dosáhnout, mnohem více, než jsem dosáhl. A také to dělám, Proč by měl zázrak, z něhož jsem se zrodil okamžikem mého narození skončit, proč bych jej neměl rozšířit na své dnešní skutky.  Nejsem na tomto světě náhodou, jsem zde za jistým účelem a tím je vyrůst do velikosti hory a ne se zmenšit jako zrnko písku. Jsem největší div přírody. Zvítězím a bude ze mne velký obchodník, protože jsem jedinečný.

 

Svitek pátý: DNEŠEK PROŽIJI TAK, JAKO BY TO BYL MŮJ POSLEDNÍ DEN

Dnešek je všechno, co mám. Včerejšek i zítřek jen jsou představy v mé mysli. Dnešek je všechno, co tedy mám. Každou hodinu dnešního dne budu opatrovat, protože se nikdy nemůže vrátit.

Každý den vzpínám ruce na znamení díků za neocenitelný dar nového dne. Otálení zničím činem, pochyby pohřbím pod vírou, strach rozptýlím odvahou. Dnešek prožiji tak, jako by to byl můj poslední den. A nebude-li, padnu s díky na kolena.

 

 

Svitek šestý: DNES BUDU PÁNEM SVÝCH CITŮ

Jak budu ovládat své city?

Pocítím-li tíseň, zazpívám si. Pocítím-li smutek – zasměji se. Pocítím-li strach, vrhnu se vpřed. Budu-li se cítit nemocen, zdvojnásobím svou námahu. Budu-li se cítit méněcenný, obléknu si nové šaty. Budu-li se cítit nejistý, zvýším svůj hlas. Budu-li si připadat chudý, pomyslím na všechno bohatství, které mne čeká. Budu-li si připadat neschopný, vzpomenu si na minulé úspěchy. Budu-li si připadat bezvýznamný, vzpomenu si na své cíle.

Musí být však zároveň ostražitý:

Když si začnu příliš věřit. Připomenu si své nezdary, když se budu cítit všemocný, zkusím, zda dokáži zastavit vítr, když začnu být příliš pyšný, připomenu si okamžiky vlastní slabosti. Když se mé schopnosti budou zdát nepřekonatelné, vzpomenu si na hvězdy. Od nynějška také budu rozumět náladám svých zákazníků. Už nikdy nebudu soudit člověka po jednom setkání. Dnes řídím své nálady a tak řídím i svůj osud. Stanu se svým vlastním pánem. Stanu se velkým.

 

Svitek sedmý:  BUDU SE SMÁT SVĚTU

Žádný živý tvor, kromě člověka, se smát nedokáže. Jen mě byl dán dar smíchu a já jej mohu používat, kdykoliv se mi zachce. Od nynějška budu pěstovat zvyk – smát se. Budu se usmívat, a zlepší se mi trávení, budu se nahlas smát, a prodloužím si život. V tomto spočívá velké tajemství života a já jej nyní znám. Ze všeho nejvíce se budu smát sám sobě. Protože člověk je nejvíce k smíchu, když se bere příliš vážně.

Jak se ale mohu smát tváří v tvář člověku nebo činu, který mne dožene k slzám nebo ke kletbám? Jsou tři slova, která dokáží zázraky: „I TOHLE POMINE.“  Budu se smát světu, neboť všechny světské věci opravdu pominou. Dokud se dokáži smát, nikdy nebudu chudý. Je to jeden z největších darů přírody, a já jej budu denně využívat.

 

Svitek osmý: DNES STONÁSOBNĚ ROZMNOŽÍM SVOU CENU

Jak tohoto docílím? Nejprve si stanovím cíle pro tento den, týden, měsíc, rok a pro celý život. Jako je zapotřebí deště, aby zrno protrhlo slupku a vyklíčilo, tak i já musím mít své cíle, aby se můj život vytříbil. A jako musí slunce zahřívat zemi, aby rostlinka pšenice vyklíčila, tak i slova těchto svitků prohřejí můj život a obrátí sny ve skutečnost.

Dnes překonám všechny své včerejší činy. Není důležité překonávat činy ostatních lidí – všechno spočívá v překování činů vlastních. Jakmile dosáhnu svých cílů, zvýším si laťku. Své úspěchy však nikdy rozhlašovat nebudu. Nechť místo toho ke mně s chválou přichází sám svět a já kéž jsem tak moudrý a přijímám chválu s pokorou.

 

Svitek devátý: BUDU KONAT HNED

Mé sny jsou bezcenné, mé záměry jsou prach a mé cíle jsou neuskutečnitelné, nenásleduje-li za plánováním čin.A proto budu konat hned. Nikdy se na světě nenašel svitek, který by vydělal jediný haléř, nebo vyvolal jediné slovo chvály. Oním troudem, který v mých snech, záměrech a cílech roznítí živoucí sílu, je pouze ČIN. Čin je pokrmem a nápojem, jež živí můj úspěch. BUDU KONAT HNED.

Nebudu se vyhýbat dnešním úkolům, ani je odkládat na zítřek. Budu konat hned, budu konat hned, budu konat hned. Tato slova si budu opakovat každý den, každou hodinu, dokud se nestanou zvykem. Budu konat hned, protože přítomnost je vše, co mám. Správný čas je teď.Správné místo je zde a tím  pravým člověkem jsem já.BUDU KONAT HNED

 

Svitek desátý:  „S malou vírou člověk dokáže malé skutky. S velkou vírou dokáže velké skutky.“

Od nynějška se budu modlit, ale mé modlitby nebudou výkřiky o pomoc, ale budou pouze voláním o radu. A pak se nechám vést.

 

Plné znění svitků úžasně namluvil Zdeněk Maryška – koukněte na https://www.youtube.com/watch?v=_yriNatySus

 Zdroj: kniha Největší obchodník na světě Og Mandino